Vedtægter

Velkommen til

Odsherreds Linedancers

§ 1     Navn og Hjemsted

Foreningens navn er Odsherreds Linedancers, hjemhørende i Odsherred.

Foreningens adresse er formandens.


§ 2     Foreningens formål

Foreningens formål er:

a)  At give medlemmerne undervisning i både traditionel og moderne linedance.

b)  At give mulighed for socialt samvær i foreningen.

c)  At give medlemmerne færdigheder til at danse ved andre klubbers linedance arrangementer.


§ 3    Optagelse af medlemmer

a)  Som aktive medlemmer optages enhver, som er interesseret i at modtage undervisning.

b)  Personer optages som medlemmer, så snart kontingentet er betalt.

c)  Som passive medlemmer optages enhver, som er interesseret i at støtte foreningens arbejde.

d)  Personer optages som passive medlemmer, så snart kontingentet på 100,- kr. er betalt.

e)  Der er ingen aldersgrænse for medlemmer.


§ 4     Udmeldelse

a)  Udmeldelse af foreningen kan ske når som helst og skal ske skriftligt til kassereren.

b)  Forudbetalt kontingent refunderes ikke.


§ 5    Regnskab

a)  Regnskabsperioden er fra 1. januar og afsluttes den 31. december.

b)  Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

c)  Foreningens midler indsættes på konto i anerkendt pengeinstitut og noteres i klubbens navn.

d)  Midlerne kan kun hæves ved kassererens eller formandens underskrift.

e)  Kassereren sørger for opkrævning af kontingent.

f)  Alle oplysninger skal være tilgængelige for revisor.


§ 6    Sæson og Kontingent

a)  Bestyrelsen udarbejder forslag til kontingent.

b)  Sæsonen fastsættes af bestyrelsen.

c)  Bestyrelsen fastsætter regler for betaling af kontingent.

d)  Bestyrelsen fritages for kontingentbetaling.


§ 7    Ordinær generalforsamling

a)  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes én gang om året, inden udgangen af februar måned.

b)  Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel, via foreningens hjemmeside og ved skriftlig indbydelse til alle medlemmer pr. e-mail

c)  En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.

d)  Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance.

e)  Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde

f)  Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse, 1 bestyrelses suppleant samt 1 revisor og 1 revisor suppleant.


Den årlige ordinære generalforsamling skal minimum behandle følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent og referent.

2.  Formandens beretning.

3.  Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

4.  Fremlæggelse og godkendelse af budget

5.  Godkendelse af kontingent.

6.  Indkomne forslag.

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

8.  Valg af revisor og suppleant.

9.  Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle afstemninger skal ske skriftligt, blot ét tilstedeværende medlem ønsker dette.

Referatet fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten samt formanden og indsættes i protokollen. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside.


§ 7a.    Ekstraordinær generalforsamling

a)  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mere end halvdelen af bestyrelsen eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder om dette.

b)  Forlangende skal være ledsaget af en dagsorden.

c)  Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter samme regler som ordinær generalforsamling.


§ 7b.    Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan behandles som indkomne forslag på generalforsamlingen.

Vedtages såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen.


§ 8    Valg af bestyrelse

Valgbare til bestyrelsen og revisor er alle medlemmer, som er fyldt 18 år.


§ 9     Valg af bestyrelse

a)  Bestyrelsen består af 5 medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.

b)  Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år således, at formanden og 2 medlemmer vælges i lige år. Kasserer og 1 medlem vælges i ulige år.

c)  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

d)  Suppleanter vælges for et år ad gangen, 1 suppleant for bestyrelsen og 1 suppleant for revisor.

e)  Suppleanter indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt.

f)  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt formand eller næstformand er til stede.


§ 10     Bestyrelsens arbejdsopgaver

a)  Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse

b)  Referat fra bestyrelsesmøder føres til protokol og underskrives af de tilstedeværende.

c)  Bestyrelsen forvalter foreningens aktiviteter og forpligtelser.

d)  Bestyrelsen fører medlemsregister.

e)  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.

f)  Bestyrelsen sørger for refusion af bestyrelses- og udvalgsmedlemmers udgifter.

g)  Bestyrelsen fastsættelser diverse honorarer.

h)  Bestyrelsen sørger for repræsentation af foreningen i andre organisationer


§ 11     Hæftelse og ansvar

a)  Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser.

b)  Foreningen hæfter alene med dens respektive formue.

c)  Foreningens medlemmer har ikke andre økonomiske forpligtigelse over for foreningen end kontingentforpligtigelsen.

d)  Bestyrelsen har ansvaret for, at foreningen administreres efter gældende vedtægter.

e)  Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formand og kassereren.


§ 12     Revision

Revisor skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede samt underskrive regnskabet.


§ 13     Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kræver mindst 2/3 flertal blandt stemmeberettigede medlemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved general forsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

I tilfælde af opløsning går foreningens midler til: Kræftens bekæmpelse


(Foranstående vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 26. marts 2008)

(Vedtægter vedtaget på generalforsamling d. 19. februar 2014)

Vedtægter vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 28. maj 2014